Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo?

Nový účet

Již máte účet?

Zapomenuté heslo

Vzpomněli jste si?
PK SERVIS ZLÍN

Sortiment

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti PK SERVIS ZLÍN s.r.o.

1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PK SERVIS ZLÍN s.r.o. IČ 26307618, DIČ CZ26307618, se sídlem Štefánikova 1512, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajský soud v Brně, odd. C,vložka číslo 43018, jako prodávající a na straně druhé je kupující.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PK SERVIS ZLÍN s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád, způsoby dopravy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce PK SERVIS ZLÍN s.r.o. nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., nebo smluvních partnerů spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží, nebo služby.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

PK SERVIS ZLÍN s.r.o. sděluje, že

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, PK SERVIS ZLÍN s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od PK SERVIS ZLÍN s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
 3. c) PK SERVIS ZLÍN s.r.o. neuzavírá ani nezprostředkovává smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
 4. d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném PK SERVIS ZLÍN s.r.o. uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 5. e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, tak ode dne převzetí zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí zaslat na adresu sídla PK SERVIS ZLÍN s.r.o.
 6. g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 • U poskytování služeb, které spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • U dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • U dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • U dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • U opravy nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 • U dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 1. h) V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 3. j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům také přístup ve svém účtu na www.pkservis.cz
 4. k) V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení společnosti PK SERVIS ZLÍN s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží, nebo  službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., ať už přímo na pobočce nebo po telefonu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., za případné chyby při přenosu dat spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se PK SERVIS ZLÍN s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. kupní cenu.

PK SERVIS ZLÍN s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

PK SERVIS ZLÍN s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Má-li spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním Kupujícím zvolenému dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

PK SERVIS ZLÍN s.r.o.  odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.  věc podle zvyklostí.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.  způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.  umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.  škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.
PK SERVIS ZLÍN s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy Kupující věc převzal:

 • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které  spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • se produkt hodí k účelu, který pro její použití spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.  zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • na odstranění vady opravou věci.
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Spol.               PK SERVIS ZLÍN s.r.o. . To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že spol.   PK SERVIS ZLÍN s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud  Kupující  neuplatní  právo  na  slevu  z  kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.  odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.  vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o..
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. na její náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Adresát:

PK SERVIS ZLÍN s.r.o.

Štefánikova 1512

760 01 Zlín

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ______________________________

__________________________________________________________________________________

Číslo daňového dokladu __________________

Datum objednání _______________________

Datum obdržení ________________________

Jméno a příjmení zákazníka_______________________________________________

Adresa zákazníka_______________________________________________________

Datum __________________

Podpis zákazníka

______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána na další nákup u spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o..
 
Spotřebitel odpovídá spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá, nebo zboží převezme od přepravce.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí pokud:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. co ještě vrátit může a dá spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu PK SERVIS ZLÍN s.r.o. IČ 26307618, DIČ CZ26307618, se sídlem Štefánikova 1512, 760 01 Zlín, Nebo osobně na pobočkách spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o..

Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím e-mailu na pkservis@pkservis.cz

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
PK SERVIS ZLÍN s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

6. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 11:00 hodin (platí pokud je veškeré zboží k dispozici v dostatečném množství pro vykrytí objednávky)
Na jednotlivých pobočkách viz pobočky spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.

7. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží, nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

8. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
a.    prostřednictvím elektronických obchodů spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.
b.    elektronickou poštou na adrese pkservis@pkservis.cz
c.    osobně v provozovnách spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o.
d.    telefonicky

Spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím účtu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

9. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti
 • platba platební kartou při nákupu
 • platba předem bankovním převodem (zálohou)
 • platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek Info na pkservis@pkservis.cz

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

10. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 
Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.pkservis.cz
 
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu pkservis@pkservis.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na adresu pkservis@pkservis.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

11. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. VOP jsou k dispozici v sídle a provozovnách spol. PK SERVIS ZLÍN s.r.o. nebo elektronicky na www.pkservis.cz

Firma PK SERVIS ZLIN s.r.o. IČO:26307618, DIČ:CZ26307618 je zařazena do systému elektronická evidence tržeb EET:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin"

Uvedené skutečnosti platí při platbě HOTOVĚ !

13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.